Uzvišeni Allah kaže:
“Doista dobra djela brišu loša. To je opomena, onima koji opomenu prihvataju.” (Hud, 114.)

Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, kaže: “Nakon lošeg djela učini dobro koje će ga izbrisati” i na ovaj način objašjava kako se ispravljaju greške.
U dva “Sahiha” od Ibn Mesuda radijallahu anhu, stoji da je neki čovjek poljubio neku ženu koja nije njegova supruga. Zatim je došao Vjerovjesniku salallahu alejhi ve sellem, pa mu je to spomenuo na što Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, nije ništa progovorio sve dok nije bio objavljen ajet. Onda ga je pozvao i proučio mu taj ajet, a neko od prisutnih upita: “Da li je ovaj propis iz ajeta samo za njega, ili uopšteno za sve ljude?” Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Naprotiv, uopšteno i za sve ljude.”

-Neka ti bude praksa u životu da nakon nekog lošeg djela, ako ti se desi, uradiš neku vrstu pokornosti ili ibadeta kojim ćeš izbrisati taj grijeh. Ne dozvoli šejtanu da te onemogući u ispravljanju greške pod izgovorom da je to nifak.

Neka od tih dobroh djela mogu biti učenje Kur’ana, dijeljenje sadake, klanjanje nafile namaza, istigfar itd.

Od spletki i varki šejtana

Rečeno je El-Hasan El-Basriju rahimehullah:“Zar se neko od nas ne stidi svoga Gospodara onda kada se kaje za svoje grijehe, zatim se opet vrati grijesima, a zatim se opet kaje, pa se opet nakon toga vrati grijesima?” El-Hasan rahimehullah odgovori: “Šejtan bi baš volio da se vi prestanete kajati, zato nikada ne odustajte od istigfara!”

Prava propast

-Omer bin Abdullaziz rahimehullah je rakao u jednoj svojoj hutbi:“O ljudi, ko počini neki grijeh, neka traži oprost od Allaha azze ve džell, i neka se pokaje, pa ako opet učini, neka opet traži od Allaha aze ve džell i neka se pokaje, pa ako opet učini, neka opet traži oprost od Allaha azze ve džell i neka se pokaje, pa doista su to grijesi koji su okačeni o vratovima ljudi, a zaista je prava propast u ustrajanju na njih.”

-Uzvišeni je obavjestio u Svojoj Knjizi na mnogim mjestima da će onome ko se pokaje od grijeha uistinu biti oprošteno i primljeno pokajanje:

“Osim onih koji se pokaju i povjeruju i dobra djela budu radili – to su oni kojima će Allah njihova loša djela zamjeniti dobrim djelima.” (El-Furkan,70.)

Šta briše grijehe?

-Od Ebu Bekra Es-Sidika radijallahu anhu se prenosi da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, rakao: “Nema čovjeka koji počini grijeh, a zatim ustane pa se abdesti, klanja i traži oprost od Allaha, a da mu Allah neće oprostiti” – zatim je proučio ajet:

“I onima koji, kada učine nešto loše, ili sebi nasilje učine, Allaha se sjete i oprost za grijehe svoje mole!” (Ali ‘Imran,135.)

-Navodi se u dva “Sahiha” od Osmana radijallahu anhu da se on jedne prilike abdestio, a zatim rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, kako se abdestio kao ja, a zatim rekao: ‘Ko se abdesti kao ja, zatim klanja dva rekata ne razmišljajući o ničemu osim o namazu, bit će mu oprošteno ono što mu je predhodilo od grijeha.’ ”

 

-Isti izvor navodi i predaju od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude izgovorio: subhanallahi ve bihamdihi sto puta u toku dana sa njega će spasti njegovi grijesi makar ih bilo kao morske pjene.”
-I ova predaja se nalazi u dva “Sahiha”: “Ko bude izgovorio: la ilahe ila-llahu la šerike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu, ve huve ala kuli šejin kadir (Nema drugog boga do Allaha Jedinog Koji sudruga nema, Njemu pripada vlast, i Njemu pripada zahvala, On oživljava i usmrćuje, i On sve može) sto puta u toku dana, to će mu se računati kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano sto dobrih djela, a obrisano sto loših djela i to će mu biti štit od šejtana cijelog dana sve dok ne omrkne – i niko nije učinio nešto što je bolje od njega osim neko ko izgovori ove riječi više puta.”
-El-Hasan rahimehullah je upitan o čojeku koji se ne susteže od grijeha, ali i pored toga njegov jezik ne prestaje spominjati Allaha dželle ve ‘ala, pa je rekao: “Uistinu je to dobra pomoć.”

-Ata rahimehullah, je rekao: “Ko bude sjedio u halki zikra biti će mu oprošteno deset halki u kojima je bilo batila. Neko reče: “Kao da je to Ata shvatio iz toga da jedno dobro djelo briše deset loših.”

-Poslanik salallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zar da vas ne uputim na čime Allah briše loša djela, a podiže stepen? Pravilno uzimanje abdesta, puno koraka prema mesdžidima, iščekivanje sljedećeg namaza nakon obavljenog namaza.”

-Prenešeno je od više ashaba da su rekli da ljudi tokom dana sagorijevaju sa grijesima, pa kad god budu klanjali neki namaz od farzova, oni ugase te svoje grijehe.

 

Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah
Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here