Prenosi se od Huzejfe radijallahu anhu da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, rekao:” Svako dobro djelo je sadaka.” (Muslim)

Ibn Redžeb rahimehullah smatra da se sa sadakom misli na sve vrste dobrih djela i dobročinstva. Čak i blagodat Allaha subhanehu ve te ala koja od Njega doseže do Njegovih robova je Njegova sadaka koju im je podario.

Poslanik salallahu alejhi ve sellem, je rekao o kraćenju namaza na putovanju: “To je sadaka koju je Allah udjelio vama, pa prihvatite Njegovu sadaku.” (Muslim)

On je rekao i sljedeće: “Ko klanja noćni namaz, pa ga nekada savlada san i prespava taj namaz, Allah će mu upisati nagradu za taj namaz i njegov san biva sadakom od Allaha koju je On udjelio njemu.” (En-Nesai)

Halid bin Midan rahimehullah je rekao: “Allah subhanehu ve te ala, doista, svaki dan udjeli jednu saduku , a Allah ne udjeljuje nikom od Njegovih stvorenja bolju sadaku od te da On spominje roba.”

Dvije su vrste sadake koja nije u novčanom obliku

1. Ona sadaka čija korist i dobročinstvo prelaze na stvorenja pa tako biva sadakom za njih, a možda je bolja i korisnija od samog imetka.
Ovo je poput naređivanja na dobro i odvračanja od zla-zaista je to poziv na pokornost Allahu subhanehu ve te ala, i prestajanje sa griješenjem prema Njemu; to je bolje od koristi imetkom. Tu spada isto tako podučavanje korisnim znanjem i podučavanje Kur’anu, uklanjanje neprijatnosti sa puta, potraga za onim što donosi koristi ljudima i odklanjanje neugodnosti od njih. U ovo se ubraja i činjenje dove za muslimane i traženje oprosta za njih.

-Muaz radijallahu anhu kaže:”Podučavanje znanju onoga ko ga neposjeduje je sadaka.”

-U sadaku spada i nenanošenje ezijeta ljudima. U dva “Sahiha” stoji da je Ebu Zer radijallahu anhu, rekao: “Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, šta misliš ako oslabim i nebudem u stanju da činim neka dobra djela?’ Poslanik salallahu alejhi ve sellem, mu reče: ‘Sačuvaj ljude svoga zla, jer je to uistinu sadaka!’ “

-Još jedna vrsta sadake je da čovjek udjeljuje svojoj porodici tj. da ih opskrbljuje. Čak i to je sadaka. Prenosi se od Sada ibn Ebi-Vekasa radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem,rekao: “Zaista ti nećeš udjeliti ni jednu sadaku, želeći njome samo Allahovo zadovoljestvo, a da za nju nećeš biti nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje žene” (Mutefekun alejhi)
Ovo ukazuje na to da će on biti nagrađen radi toga ako bude očekivao tu nagradu kod Allaha azze ve džell.

-Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nema ni jednog muslimana koji će zasaditi neko drvo ili usjev, a da od toga što je zasadio ne bude jeo insan, ptica ili hajvan, a da za to neće imati sadaku.” (Mutefekun alejhi)

Ibn Redžeb rahiehullah objašnjava: “Vanjština svih ovih hadisa ukazuje na to da sve ove stvari bivaju sadakom pa čak i kada čovjek zasadi drvo ili nešto drugo bez nijeta da se drugi s njim okoristi.”

2. Sadaka čija se korist vraća samo izvršiocu; tu spada zikr – tekbir, tesbih, tehmid, istigfar. I odlazak u mesdžide je sadaka.

-Od Ebu Zera radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem, rakao: “Svako od vas obavezan je dati sadaku na svaki svoj zglob. Svaki tesbih je sadaka, svaki tehmid je sadaka, svaki tehlil je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka; a za sve to je dovoljno da se klanja dva rekata duha namaza.”

-Puno je pokazatelja za činjenicu da je zikr bolji od novčane sadake kao što stoji u predaji od Ebu Ed-Derda radijallahu anhu da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, kazao: “Hoćete li da vas obavjestim o tome koje je vaše najbolje djelo i najdraže kod vašeg Gospodara, najuzvišenije u vašim deredžama, bolje za vas od udjeljivanja zlata i srebra i bolje za vas od toga da se susretnete s neprijateljima, pa ih ubijete, a da i oni vas ubiju?” Ashabi rekoše: “Svakako, o Allahov Poslaniče!” Poslanik salallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Spominjanje Allaha aze ve džell.” (Tirmizi)

-Sadaka je i to da musliman izvršava prava i obaveze koje ima kod drugog muslimana. U dva “Sahiha” stoji od Ebu Hurejre, radijallahu anhu da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musliman ima pet prava kod drugog muslimana: uzvraćanje na selam, posjećivanje bolesnog, ispraćanje dženaze, odazivanje na poziv i kada kihne i zahvali se Allaha da mu kažeš ‘jerhamukellah.’”

-Sadaka je i odlazak kod ljudi koji radi obaveznih prava koja oni imaju jedni kod drugih. Ibn Abas radijallahu anhu, kaže: “Ko ode bratu s pravom kojeg ima kod njega kako bi ga izvršio i vratio pravo koje duguje, on će za svaki korak imati sadaku.”

-Odgađanje duga onome ko ima poteškoće pri njegovom vraćanju je jako vrijedna sadaka. Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, je rakao: “Ko odgodi dug dužniku koji ima poteškoće pri vraćanju duga on će za svaki dan koji je prošao imati sadaku prije nego li nastupi rok za vraćanje duga, pa kada nastupi rok za vraćanje duga, a on ga i nakon toga odgodi, on će također za svaki dan imati sadaku.” (Ahmed)

-Dobročinstvo odn. lijepo postupanje prema životinjama je također sadaka kao što je rekao Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem, kada je bio upitan o napajanju istih: “U svakom napajanju neke životinje je nagrada.” Također je obavijestio da je naka bludnica napojila psa koji je isplaženog jezika uzdisao od žeđi, pa joj je zbog toga bilo oprošteno.

-U sadaku spada i preispitavanje duše o onome što je proteklo od djela, kajanje zbog predhodnih grijeha, žalošćenje zbog istih, ponižavanje duše, preziranje iste Allaha Uzvišenog radi, plač od straha od Allaha azze ve džel, razmišljanje o vlasti nad nebesima, Zemljom i o kijametskim događajima.

 

Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem
Šejh Halid b. Abdur-Rahman El-Husjenan, rahimehullah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here