Ebu Zerr el-Gifari, radijellahu ‘anhu, rekao je: “Moj prijatelj preporučio mi je sedam stvari:
-da volim siromahe i da budem blizak s njima;
-da gledam u onog ko je slabijeg imovinskog stanja, a ne onog ko je iznad;
-da čuvam i održavam rodbinske veze, makar me oni napustili;
-da nikoga ni za šta ne molim;
da govorim (samo) istinu, makar ona bila i gorka;
-da se zbog Allaha ne plašim ničijeg ukora;
-da što više izgovaram: ‘la halve ve la kuvete illa billah’, jer su ove riječi, zaista, iz riznice ispod Arša.”

(Ahmed, Ibn Hiban, et-Taberi, el-Bejheki,el-Harati, Ebu Nuajm, el-Hatib, preko ebu Zerra o hadis je hasen)

“…da čuvam rodbinske veze, makar me oni napustili.”

Ovo je zato što se na taj način čuvaju veze milosti, naklonosti i čvrste rodbinske veze među rodbinom. Neki čovjek upitao je Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:

“Allahov Poslaniče, imam rodbinu a ona me ne obilazi. Ja im činim dobro, a oni meni zlo. Ja sam prema njima blag, a oni prema meni grubi.”

Na to mu Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:

“Ako je tako kao što kažeš, onda je to kao da im sipaš vreo lug u oči, i s tobom je Allahov pomagač sve dok si takav.” (Prenosi Muslim od Ebu Hurejre)

Od Esme, kćerke Ebu Bekra, radijellahu ‘anhu, prenosi se da je rekla: “Došla mi je majka dok je još bila mnogoboškinja (mušrikinja), u doba Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem., pa sam pitala o tome Poslanika, sallallaju ‘alejhi ve sellem., rekavši mu :’Došla mi je majka i traži od mene, pa da li da joj se odazovem?’ Poslanikov odgovor bo je ‘Da’.(Hadis bilježe el-Buhari i Muslim)

U ovome je dokaz da se veze s nejvernicima mogu održavati i preko imetka i tome slično, kao što se čuvaju i s muslimanima.

Veoma mnogo je hadisa koji preporučuju čuvanje rodbinskih veza. “Rodbinska veza vezana je za Arš i govori: ‘Ko me bude pazio, neka ga pazi Allah. A ko me bude zanemarivao, neka ga Allah zanemari.”‘ (Hadis bilježe el-Buhari i Muslim od Aiše, radijellahu ‘anha)

I rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i ahiret neka održava rodbinske veze.” (Prenose el-buhari i Muslim od Ebu Hurejre)

I rekao je: “Ko želi da mu Allah podari obilnu opskrbu i dug život neka (čuva) pazi rodbinske veze.” (Prenose el-Bbuhari i Muslim od Enesa)

Na čovjeku je da održava rodbinske veze, makar rodbina te veze kidala, jer je Resullulah, sallallahu ‘alejhi ve sellem., rekao: “Nije vasil (onaj koji čuva rodbinske veze i održava ih) koji samo uzvraća, nego je vasil onaj koji čuva veze i održava ih, čak kad ih oni drugi kidaju.” (Prenosi el-Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Amra ibn Asa)

“Sadaka prema siromasima jeste dijeljenje, a sadaka prema rodbini ogleda se u dvije stvari: milostinji i čuvanju veza.” (Prenosi et-Tirmizi od Abdullaha ibn Omera; hadis je hasen)

I rekao je: “U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske odnose.” (Prenose el-Buhari i Muslim od Džebejra ibn Mut’ima, radijellahu ‘anhu)

Zato je dužnost muslimanu da održava rodbinske odnose, makar mu rodbina to ne uzvraćala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here