Svevišnji Allah upotpunio je prema nama Svoje blagodati upravo slanjem Svoga Poslanika i miljenika, Muhammeda, s.a.v.s. On je bio milost svim ljudima i svjetovima! Uzvišeni Allah kaže o tome: „A Mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima!“ (El-Enbija, 107.)

I on, Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojim riječima i djelima, svojim cjelokupnim životom postupao je u skladu s Allahovim riječima.

Sa svim ljudima, s kojima se svakodnevno susretao, bez izuzetka, ma o kome se radilo, da li o vjerniku ili o nevjerniku, da li dobrom vjerniku ili griješniku, ili licemjeru, da li muškarcu ili ženi, čak djetetu, jetimu, siromahu, nevoljniku, Allahov Poslanik, s.a.v.s., sa svima se njima ophodio na najljepši mogući način. Allahov Poslanik, s.a.v.s., što god bi mu bilo rečeno ili pred njim urađeno, ili zatraženo od njega da progovori, ili nešto da uradi, uvijek je nastojao da dotičnu situaciju koju bi zatekao pred sobom, ako treba, popravi. Trudio se da ljude oko sebe što je moguće više okoristi i da zlo, ukoliko je bilo pri njima, Allahovom dozvolom otkloni ili umanji.

Sa svim ljudima najljepše se ponašao, pa o njegovom moralu Allah kaže: „Doista si na posebnom, veličanstvenom stepenu morala.“ (El-Kalem, 4.)

Posebno se lijepo ophodio, činio dobročinstvo, bio plemenit, blag i milostiv prema onima kojima je to bilo najpotrebnije – siromasima, nevoljnicima, slabima, nemoćnim i iznemoglima. A opet između svih tih slabih i nemoćnih, siromašnih i potrebitih, jednoj posebnoj kategoriji ljudi bio je u hizmetu, a drugima je na tu kategoriju ukazivao i upozoravao. Dao joj je posebna prava i onoga ko ispunjava ta njihova prava i potrebe Allahov Poslanik, s.a.v.s., obradovao je svojim društvom u Džennetu Fidervsu, najboljem mjestu u Džennetu. Ali je i rekao da onaj koji se poigrava sa ovom skupinom ljudi čini jedan od upropaštavajućih grijeha.

Ko su ti ljudi? O kojoj se kategoriji slabih i nemoćnih se radi?

Ta kategorija su jetimi, siročad i siromašne udovice koje sa sobom imaju mnogo djece.

U svakom vremenu, pa i danas, a naročito pije dolaska islama, mnogi su od ovih nevoljnika ili okretali svoje glave i stiskali svoje ruke ili su ih zloupotrebljavali, jer ovi nevoljnici nisu imali nikoga ko bi ih zaštitio. S dolaskom poslanice Muhammeda, s.a.v.s., ove kategorije nevoljnika – jetimi i siromašne udovice, dobivaju svoja prava. Dolaze kur’anski ajeti i hadisi Poslanika, s.a.v.s., koji podstiču na pomaganje ovih nevoljnika nakon čega se vjernici natječu ko će to, između ostalih nagrada zbog brige o jetimu, biti u Poslanikovom, s.a.v.s., društvu u Džennetu.

Uzvišeni Allah naređuje da se dobro očuva imetak jetima ako ga on posjeduje, da se taj imetak koristi samo za jetimovo dobro. Kaže Uzvišeni Allah: „I ne primičite se imetku siročeta osim na najljepši mogući način sve dok ono ne postane punoljetno.“

Onima koji se poigravaju sa imetkom siročeta, direktno ili indirektno, Uzvišeni Allah obećava nesnosnu patnju. Uzvišeni Allah kaže: „Uistinu oni koji bespravno troše imetak siročadi, takvi u svoje stomake trpaju vatru i ući će u Džehennem sigurno.“ (En-Nisa, 10.)

Uzvišeni Allah hvali one koji pomažu nevoljnike među kojima su i jetimi – siročad. „Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima.“ (El-Bekara, 177.)

Nije rijedak slučaj da je Poslanik, s.a.v.s., preuzimao brigu nad siročadima i njihovim majkama udovicama koje bi ostale da žive sa svojom djecom ili bi se udavale za njega u poznim godinama.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko sebi pozove jetima, da ga hrani i poji, sve dok ono ne bude više bilo u potrebi za hranom i pićem, Džennet mu je obavezan.“ (Ahmed, Taberani, Ibn Ebi Dunja, Munziri)

Za hizmet jetimu, za hranjenje siročeta, za brigu o siročetu, nema druge nagrade osim Dženneta.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., vodio je brigu i o siromašnim ženama udovicama. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko bude ispunjavao potrebu udovice, siromašne žene udovice i miskina – nevoljnika, on je poput mudžahida na Allahovom putu, borca na Allahovom putu, onoga koji noću stalno klanja, i koji svaki dan i cijeli dan posti dobrovoljni post.“ (Buhari, Muslim)

Za nas muslimane, ali i sve ljude, ne postoji bolji uzor od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Da bismo postigli njegovo društvo na ahiretu, a na dunjaluku bili od koristi i drugima, trebamo postupati upravo onako kako je i on postupao prema drugima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here